پژوهشهای نوین در شیمی تجزیه (JARAC) - جستجوی پیشرفته