پژوهشهای نوین در شیمی تجزیه (JARAC) - مقالات آماده انتشار