سنتز نانو ذرات اکسید روی با استفاده از عصاره گل کاغذی (Bougainvillea glabra) و مطالعه خواص ضد باکتری آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

در این تحقیق نانو ذرات اکسید روی با استفاده از عصاره گل کاغذی با موفقیت سنتز شد. فرآیند تشکیل نانو ذرات اکسید روی بوسیله طیف‌سنج فرابنفش- مرئی (UV-Vis) تعیین گردید. علاوه بر این شناسایی نانو ذرات اکسید روی با استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) و طیف‌سنج پرتو ایکس (XRD) نیز انجام شد. تصاویرSEM نانو ذرات اکسید روی غیر متراکم شده به طور یکنواخت را نشان می‌دهد. نتایج XRD وجود نانو کریستال‌های اکسید روی با ساختار ورتزیت هگزاگونال و میانگین اندازه 19.88 نانومتر تایید کرد. پس از سنتز نانو ذرات اکسید روی، خواص ضد باکتری آن در برابر باکتری‌های گرم مثبت (Staphylococcusaureus) و گرم منفی (Escherichia coli) مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایح خواص ضد باکتری خوبی در برابر این دو نوع باکتری را نشان داد.

کلیدواژه‌ها