استفاده از تکنیک میکرواستخراج فاز جامد کوپل شده با کروماتوگرافی گازی- اسپکترومتری جرمی برای استخراج، تغلیظ و شناسایی ترکیبات فرّار آزاد شده در اثر تخریب ترمو اکسیداسیونی پلی متیل‌متا کریلات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

در این تحقیق، ترکیبات آلی فرّار آزاد شده در اثر تخریب ترمواکسیداسیونی پلی‌ متیل‌ متا‌کریلات با دستگاه کروماتوگرافی گازی - اسپکترومتر جرمی آنالیز شدند. تخریب ترمواکسیداسیونی این پلیمر در ویال‌های شیشه ای با سپتوم ‌های سیلیکونی انجام شد. برای استخراج و تغلیظ محصولات فرّار آزاد شده در اثر حرارت دادن پلی متیل‌ متا‌کریلات، فیبر جاذب میکرو استخراج فاز جامد از جنس پلی آکریلات با ضخامت فاز 85 میکرومتر، در معرض فضای فوقانی بالای نمونه قرار گرفت و سپس برای ورود ترکیبات استخراج شده به دستگاه، درمنطقه تزریق کروماتوگرافی گازی قرارداده شد. پارامترهای موثر بر استخراج، از قبیل جنس فیبرهای میکرو استخراج فاز جامد، دما و زمان استخراج و دما و زمان واجذبی از فیبر بررسی و بهینه‌سازی شدند. نتایج نشان داد که محصولات اصلی تخریب این پلیمر، مخلوط پیچیده ای شامل مونومر و الیگومرهای متیل‌ متا کریلات، تعدادی از ترکیبات آروماتیک و افزودنی‌های مختلف پلیمری می باشند.

کلیدواژه‌ها