بررسی اسپکتروفوتومتریک نانو ذرات طلای بیوسنتز شده با گیاه کاکوتی کوهی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

در این تحقیق، از دستگاه اسپکتروفوتومتر مرئی- فرابنفش (UV-Vis) برای ویژگی‌ یابی نانو ذرات طلای بیوسنتز شده استفاده گردید. بیوسنتز نانو ذرات طلا توسط برهم کنش نمک HAuCl4 با عصاره گیاه کاکوتی کوهی انجام شد. برای تهیه عصاره گیاه کاکوتی کوهی پس از خشک کردن و آسیاب کردن برگ‌‌های شسته شده آن، مقدار 1 گرم از پودر گیاه برداشته شد و در 100 میلی‌ لیتر آب مقطر به مدت 30 دقیقه حرارت داده شد که پس از سانتریفوژ‌ کردن، عصاره شفافی حاصل شد. به منظور سنتز نانو ذرات طلا، نمک تترا کلرو اورات طلا (HAuCl4) 1 میلی‌ مولار به عصاره گیاه اضافه شد که باعث احیاء یون‌های + Au3به Au0 می گردد و به صورت نانو ذرات معلق در محلول، آزاد می‌ شوند. به منظور حصول نانو ذراتی با شکل یکنواخت کروی و هم اندازه، پارامترهای مؤثر بر بیوسنتز نانو ذرات شامل غلظت عصاره کاکوتی کوهی، غلظت نمک طلا، زمان واکنش، دمای واکنش و اثر pH مورد بررسی قرار گرفته و بهینه‌ سازی شدند که بهترین نتایج برای 2 میلی‌ لیتر HAuCl4(1میلی مولار) وارد شده در 3 میلی ‌لیتر عصاره گیاه و مدت زمان واکنش 15 دقیقه در دمای 70 درجه سانتیگراد و pH برابر 2 (تنظیم شده بوسیله اسید کلریدریک 0.1 مولار) حاصل شد. طیف‌های جذبی حاصله پیک‌های قوی در طول موج 530 نانومتر از خود نشان دادند که این خود یک طول موج مشخص برای نانو ذرات طلا می‌ باشد. با مقایسه داده ‌های اسپکتروفوتومتری با آنچه که از مطالعات میکروسکوپ الکترونی عبوری حاصل آمده بود، سایز نانو ذرات طلا در محدوده 7 تا 16 نانومتر تعیین شد. برای ویژگی‌ یابی بیشتر نانو ذرات، تکنیک پراش اشعه ایکس نیز مورد استفاده قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها