بررسی میزان حذف مالاشیت سبز و یون سرب از نمونه‌های آبی توسط کربن فعال بدست آمده از پسته وحشی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

در کار حاضر، یک نوع جدید کربن فعال بوسیله فعالسازی شیمیایی پسته وحشی با فسفریک اسید و استیک اسید به عنوان عوامل فعالساز تهیه شد. سپس رفتار جذبی رنگ مالاشیت سبز و یون سرب روی کربن‌ های فعال تولید شده مطالعه شد. ساختار ریز کربن‌ های فعال تولید شده توسط میکروسکوپ الکترونی بررسی گردید. پارامترهای موثر بر جذب از قبیل pH، غلظت اولیه و زمان تماس به روش پیمانه ای مطالعه و بهینه شدند. نتایج حاصل با انواع مدل‌ های ایزوترم منطبق شدند. طبق مدل لانگمایر ماکزیمم ظرفیت جذب یون سرب و مالاشیت سبز روی کربن فعال تهیه شده در دمای اتاق به ترتیب 23.8 و 41.7 میلی‌ گرم بر‌گرم بدست آمد. نتایج بدست آمده در این مطالعه نشان دادند که کربن‌ های فعال تهیه شده از پسته وحشی می‌ تواند به عنوان یک جاذب موثر و ارزان قیمت برای حذف یون سرب و رنگ مالاشیت سبز از سیستم آبی استفاده شود.

کلیدواژه‌ها