نمایه نویسندگان

ر

  • رشیدی‌پور، مرضیه اندازه گیری آسپارتام در نوشابه ‌های غیر الکلی به روش مشتق سازی پیش ستون و استخراج نقطه ابری با استفاده از کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 9-22]

ز

  • زارعی ونوول، مژگان اندازه گیری آسپارتام در نوشابه ‌های غیر الکلی به روش مشتق سازی پیش ستون و استخراج نقطه ابری با استفاده از کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 9-22]