پژوهشهای نوین در شیمی تجزیه (JARAC) - ورود کاربران