نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آزادسازی کرم انحلال مقایسه‌ای و اندازه‌گیری تربینافین هیدروکلراید در کرم های دارویی با کروماتوگرافی مایع با کارآیی بالا [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 99-106]
 • آسپارتام اندازه گیری آسپارتام در نوشابه ‌های غیر الکلی به روش مشتق سازی پیش ستون و استخراج نقطه ابری با استفاده از کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 9-22]

ا

 • استخراج نقطه ابری اندازه گیری آسپارتام در نوشابه ‌های غیر الکلی به روش مشتق سازی پیش ستون و استخراج نقطه ابری با استفاده از کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 9-22]
 • اسپکتروفتومتری ماوراء بنفش- مرئی کاربرد اسپکتروفتومتری ماوراء بنفش- مرئی در بهینه سازی شرایط بیوسنتز نانو ذرات نقره توسط گیاه گیشدر [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 81-94]
 • اسپکتروفوتومتری مرئی- فرابنفش بررسی اسپکتروفوتومتریک نانو ذرات طلای بیوسنتز شده با گیاه کاکوتی کوهی [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 9-22]
 • اسپکترومتری جذب اتمی شعله‌ای جداسازی و پیش تغلیظ مقادیر ناچیز یون مس با استفاده از نانو ذرات مغناطیسی اکسید آهن، پوشش دار شده با مولکول نگاری پلیمری و اندازه گیری آن توسط اسپکترومتری جذب اتمی شعله‌ای [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 23-40]
 • اندازه‌گیری گونه ‌‌به‌گونه آنتیموان تولید الکتروشیمیایی هیدرید و جمع‌آوری آن در محیط دی اتیل دی تیو کاربامات نقره برای اندازه گیری گونه به گونه آنتیموان با استفاده از اسپکتروفتومتری UV-Vis [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 95-108]

ب

 • بهینه‌سازی مدل‌کردن و بهینه سازی سنتز آنزیمی کافئیک اسید فن اتیل استر با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و الگوریتم ژنتیک [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 41-58]

پ

 • پسته وحشی بررسی میزان حذف مالاشیت سبز و یون سرب از نمونه‌های آبی توسط کربن فعال بدست آمده از پسته وحشی [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 59-76]
 • پلی متیل‌متاکریلات استفاده از تکنیک میکرواستخراج فاز جامد کوپل شده با کروماتوگرافی گازی- اسپکترومتری جرمی برای استخراج، تغلیظ و شناسایی ترکیبات فرّار آزاد شده در اثر تخریب ترمو اکسیداسیونی پلی متیل‌متا کریلات [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 57-70]
 • پوشش نانو کامپوزیتیZn-Ni-Al₂O₃ ساخت و بررسی پوشش نانوکامپوزیتیZn-Ni-Al₂O₃ بر روی فولاد به روش رسوب دهی الکتریکی [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 71-80]

ت

 • تخریب گرمایی استفاده از تکنیک میکرواستخراج فاز جامد کوپل شده با کروماتوگرافی گازی- اسپکترومتری جرمی برای استخراج، تغلیظ و شناسایی ترکیبات فرّار آزاد شده در اثر تخریب ترمو اکسیداسیونی پلی متیل‌متا کریلات [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 57-70]
 • تربینافین هیدروکلرید انحلال مقایسه‌ای و اندازه‌گیری تربینافین هیدروکلراید در کرم های دارویی با کروماتوگرافی مایع با کارآیی بالا [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 99-106]
 • تولید الکتروشیمیایی هیدرید تولید الکتروشیمیایی هیدرید و جمع‌آوری آن در محیط دی اتیل دی تیو کاربامات نقره برای اندازه گیری گونه به گونه آنتیموان با استفاده از اسپکتروفتومتری UV-Vis [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 95-108]

ح

 • حلّال‌های ناآبی مطالعه‌ی ترمودینامیکی واکنش‌های تشکیل کمپلکس‌ بین کاتیون هیدروکسیل آمونیوم +(HONH3) و پلی‌اتر درشت حلقه‌ی دی‌سیکلوهگزیل 18-کرون-6‌ در مخلوط‌های دو جزئی حلّال‌های متانول/دی‌متیل ‌فرمامید، متانول/اتیل استات، استونیتریل/متانول و استونیتریل/1-بوتانول به روش هدایت ‌سنجی [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 107-120]

خ

 • خاصیت ضد باکتری سنتز نانو ذرات اکسید روی با استفاده از عصاره گل کاغذی (Bougainvillea glabra) و مطالعه خواص ضد باکتری آن [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 43-56]

د

 • دی اتیل تیوکاربامات نقره تولید الکتروشیمیایی هیدرید و جمع‌آوری آن در محیط دی اتیل دی تیو کاربامات نقره برای اندازه گیری گونه به گونه آنتیموان با استفاده از اسپکتروفتومتری UV-Vis [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 95-108]
 • دی‌سیکلوهگزیل 18- کرون-6 مطالعه‌ی ترمودینامیکی واکنش‌های تشکیل کمپلکس‌ بین کاتیون هیدروکسیل آمونیوم +(HONH3) و پلی‌اتر درشت حلقه‌ی دی‌سیکلوهگزیل 18-کرون-6‌ در مخلوط‌های دو جزئی حلّال‌های متانول/دی‌متیل ‌فرمامید، متانول/اتیل استات، استونیتریل/متانول و استونیتریل/1-بوتانول به روش هدایت ‌سنجی [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 107-120]

ر

 • رسوب‌دهی الکتریکی ساخت و بررسی پوشش نانوکامپوزیتیZn-Ni-Al₂O₃ بر روی فولاد به روش رسوب دهی الکتریکی [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 71-80]
 • روش اعتبار‌یابی انحلال مقایسه‌ای و اندازه‌گیری تربینافین هیدروکلراید در کرم های دارویی با کروماتوگرافی مایع با کارآیی بالا [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 99-106]

ژ

 • ژنتیک الگوریتم مدل‌کردن و بهینه سازی سنتز آنزیمی کافئیک اسید فن اتیل استر با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و الگوریتم ژنتیک [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 41-58]

س

 • سرب کاربرد نانو ذرات مغناطیسی اصلاح شده برای استخراج سرب از نمونه ‌های محیطی و محصولات آرایشی و بهداشتی [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 23-42]
 • سنتز آنزیمی مدل‌کردن و بهینه سازی سنتز آنزیمی کافئیک اسید فن اتیل استر با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و الگوریتم ژنتیک [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 41-58]

ش

 • شبکه عصبی مصنوعی مدل‌کردن و بهینه سازی سنتز آنزیمی کافئیک اسید فن اتیل استر با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و الگوریتم ژنتیک [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 41-58]

ف

 • فعال‌سازی شیمیایی بررسی میزان حذف مالاشیت سبز و یون سرب از نمونه‌های آبی توسط کربن فعال بدست آمده از پسته وحشی [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 59-76]
 • فلزات سنگین سنتز و کاربرد نوع جدیدی از نانو ذرات مغناطیسی اصلاح شده با پلیمر برای میکرو استخراج فلزات سنگین از نمونه‌های محیطی [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 77-98]
 • فولاد ساخت و بررسی پوشش نانوکامپوزیتیZn-Ni-Al₂O₃ بر روی فولاد به روش رسوب دهی الکتریکی [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 71-80]

ک

 • کافئیک اسید مدل‌کردن و بهینه سازی سنتز آنزیمی کافئیک اسید فن اتیل استر با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و الگوریتم ژنتیک [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 41-58]
 • کاکوتی کوهی بررسی اسپکتروفوتومتریک نانو ذرات طلای بیوسنتز شده با گیاه کاکوتی کوهی [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 9-22]
 • کربن فعال بررسی میزان حذف مالاشیت سبز و یون سرب از نمونه‌های آبی توسط کربن فعال بدست آمده از پسته وحشی [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 59-76]
 • کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا اندازه گیری آسپارتام در نوشابه ‌های غیر الکلی به روش مشتق سازی پیش ستون و استخراج نقطه ابری با استفاده از کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 9-22]
 • کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا انحلال مقایسه‌ای و اندازه‌گیری تربینافین هیدروکلراید در کرم های دارویی با کروماتوگرافی مایع با کارآیی بالا [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 99-106]
 • کروماتوگرافی گازی- اسپکترومتر جرمی استفاده از تکنیک میکرواستخراج فاز جامد کوپل شده با کروماتوگرافی گازی- اسپکترومتری جرمی برای استخراج، تغلیظ و شناسایی ترکیبات فرّار آزاد شده در اثر تخریب ترمو اکسیداسیونی پلی متیل‌متا کریلات [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 57-70]

گ

 • گل کاغذی (Bougainvillea glabra) سنتز نانو ذرات اکسید روی با استفاده از عصاره گل کاغذی (Bougainvillea glabra) و مطالعه خواص ضد باکتری آن [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 43-56]
 • گیاه گیشدر کاربرد اسپکتروفتومتری ماوراء بنفش- مرئی در بهینه سازی شرایط بیوسنتز نانو ذرات نقره توسط گیاه گیشدر [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 81-94]

م

 • مالاشیت سبز بررسی میزان حذف مالاشیت سبز و یون سرب از نمونه‌های آبی توسط کربن فعال بدست آمده از پسته وحشی [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 59-76]
 • محصولات آرایشی و بهداشتی کاربرد نانو ذرات مغناطیسی اصلاح شده برای استخراج سرب از نمونه ‌های محیطی و محصولات آرایشی و بهداشتی [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 23-42]
 • مدل‌کردن مدل‌کردن و بهینه سازی سنتز آنزیمی کافئیک اسید فن اتیل استر با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و الگوریتم ژنتیک [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 41-58]
 • مس جداسازی و پیش تغلیظ مقادیر ناچیز یون مس با استفاده از نانو ذرات مغناطیسی اکسید آهن، پوشش دار شده با مولکول نگاری پلیمری و اندازه گیری آن توسط اسپکترومتری جذب اتمی شعله‌ای [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 23-40]
 • مشتق‌سازی پیش ستون اندازه گیری آسپارتام در نوشابه ‌های غیر الکلی به روش مشتق سازی پیش ستون و استخراج نقطه ابری با استفاده از کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 9-22]
 • میکرو استخراج فاز جامد از فضای فوقانی استفاده از تکنیک میکرواستخراج فاز جامد کوپل شده با کروماتوگرافی گازی- اسپکترومتری جرمی برای استخراج، تغلیظ و شناسایی ترکیبات فرّار آزاد شده در اثر تخریب ترمو اکسیداسیونی پلی متیل‌متا کریلات [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 57-70]
 • میکرواستخراج کاربرد نانو ذرات مغناطیسی اصلاح شده برای استخراج سرب از نمونه ‌های محیطی و محصولات آرایشی و بهداشتی [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 23-42]
 • میکرواستخراج سنتز و کاربرد نوع جدیدی از نانو ذرات مغناطیسی اصلاح شده با پلیمر برای میکرو استخراج فلزات سنگین از نمونه‌های محیطی [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 77-98]

ن

 • نانو ذرات اکسید روی سنتز نانو ذرات اکسید روی با استفاده از عصاره گل کاغذی (Bougainvillea glabra) و مطالعه خواص ضد باکتری آن [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 43-56]
 • نانو ذرات طلا بررسی اسپکتروفوتومتریک نانو ذرات طلای بیوسنتز شده با گیاه کاکوتی کوهی [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 9-22]
 • نانو ذرات مغناطیسی کاربرد نانو ذرات مغناطیسی اصلاح شده برای استخراج سرب از نمونه ‌های محیطی و محصولات آرایشی و بهداشتی [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 23-42]
 • نانو ذرات مغناطیسی اصلاح شده با پلیمر سنتز و کاربرد نوع جدیدی از نانو ذرات مغناطیسی اصلاح شده با پلیمر برای میکرو استخراج فلزات سنگین از نمونه‌های محیطی [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 77-98]
 • نانو ذرات نقره کاربرد اسپکتروفتومتری ماوراء بنفش- مرئی در بهینه سازی شرایط بیوسنتز نانو ذرات نقره توسط گیاه گیشدر [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 81-94]
 • نانو ذرات پوشش داده شده با مولکول نگاری پلیمری جداسازی و پیش تغلیظ مقادیر ناچیز یون مس با استفاده از نانو ذرات مغناطیسی اکسید آهن، پوشش دار شده با مولکول نگاری پلیمری و اندازه گیری آن توسط اسپکترومتری جذب اتمی شعله‌ای [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 23-40]
 • نمونه‌های محیطی سنتز و کاربرد نوع جدیدی از نانو ذرات مغناطیسی اصلاح شده با پلیمر برای میکرو استخراج فلزات سنگین از نمونه‌های محیطی [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 77-98]

و

 • ویژگی‌یابی بررسی اسپکتروفوتومتریک نانو ذرات طلای بیوسنتز شده با گیاه کاکوتی کوهی [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 9-22]

ه

 • هدایت سنجی مطالعه‌ی ترمودینامیکی واکنش‌های تشکیل کمپلکس‌ بین کاتیون هیدروکسیل آمونیوم +(HONH3) و پلی‌اتر درشت حلقه‌ی دی‌سیکلوهگزیل 18-کرون-6‌ در مخلوط‌های دو جزئی حلّال‌های متانول/دی‌متیل ‌فرمامید، متانول/اتیل استات، استونیتریل/متانول و استونیتریل/1-بوتانول به روش هدایت ‌سنجی [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 107-120]
 • هیدروکسیل‌آمونیوم مطالعه‌ی ترمودینامیکی واکنش‌های تشکیل کمپلکس‌ بین کاتیون هیدروکسیل آمونیوم +(HONH3) و پلی‌اتر درشت حلقه‌ی دی‌سیکلوهگزیل 18-کرون-6‌ در مخلوط‌های دو جزئی حلّال‌های متانول/دی‌متیل ‌فرمامید، متانول/اتیل استات، استونیتریل/متانول و استونیتریل/1-بوتانول به روش هدایت ‌سنجی [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 107-120]

ی

 • یون سرب بررسی میزان حذف مالاشیت سبز و یون سرب از نمونه‌های آبی توسط کربن فعال بدست آمده از پسته وحشی [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 59-76]