انحلال مقایسه‌ای و اندازه‌گیری تربینافین هیدروکلراید در کرم های دارویی با کروماتوگرافی مایع با کارآیی بالا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

داروی تربینافین هیدروکلرید از گروه دارویی ضد قارچ‌ها و برای درمان انواع عفونت‌های قارچی است و لازم است ماده مؤثره موجود در فرمولاسیون آن با دقت تعیین گردد. در این تحقیق یک روش کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا که روشی سریع، ساده، دقیق، صحیح، تکرارپذیر و حساس است برای تعیین مقدار تربینافین هیدروکلرید آزاد شده از کرم، به کاربرده شده است. جداسازی بر روی ستون ( waters C8-RPC8 , 150x3.9 mm, 5 μm) به روش ایزوکراتیک و با استفاده از مخلوط 3 حجم محلول (0.85 گرم در لیتر مونوبازیک پتاسیم فسفات (0.006 مولار) به همراه یک گرم سدیم 1-هگزان سولفونات با pH برابر 3) و2 حجم استونیتریل به عنوان فاز متحرک و با سرعت جریان 1.8 میلی ‌لیتر در دقیقه و در طول موج 220 نانومتر انجام شد که زمان بازداری حدود 4 دقیقه بود. این روش برای تربینافین هیدروکلرید انتخابی است وگستره خطی این روش 0.05 تا 200 میکروگرم در میلی‌ لیتر، دقت در یک روز، دقت در بین روزها، صحت، حد تشخیص 0.002 میکروگرم در میلی‌ لیتر، حد اندازه گیری 0.008 میکروگرم در میلی‌ لیتر بدست آمد. در قسمت دوم مطالعه بر روی محیط آزادسازی مناسب برای کرم انجام شد و به این نتیجه رسیدیم که محیط 50 حجم اتانول و 50 حجم آب مناسب می‌ باشد. سپس مقایسه نمونه ایرانی با نمونه خارجی (مرجع) صورت گرفت. طبق محاسبات نتایج حاصل از این دو نمونه بر هم منطبق بودند.

کلیدواژه‌ها