درباره نشریه

نشریه علمی- پژوهشی "پژوهشهای نوین در شیمی تجزیه" به منظور فراهم آوردن بستری مناسب برای انتشار فعالیت ها و نتایج پژوهشی محققان؛

پژوهشگران و دانشجویان عزیز و نیز گسترش ارتباط و تبادل نظر علمی هر چه بیشتر بین پژوهشگران در دانشگاهها و سایر مراکز تحقیقاتی سراسر

کشور؛ در زمینه موضوعات مختلف مرتبط با شیمی تجزیه فعالیت می کند و آماده پذیرش و انتشار یافته های جدید در این خصوص می باشد.

محورهای اصلی مجله عبارتند از:

 

1- جداسازی و کروماتوگرافی

 

2- اسپکتروسکوپی تجزیه ای

 

3- کمومتریکس

 

4- نانوشیمی (تجزیه ای)

 

5- الکتروشیمی

 

6- شیمی جنائی

 

7- مدل سازی تجزیه ای