اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر محمد مرادی

شیمی تجزیه استادیار، دانشگاه ملایر

m.moradimalayeru.ac.ir

سردبیر

دکتر مسعود کیخوائی

شیمی تجزیه استاد، دانشگاه سیستان و بلوچستان

kaykhaiigmail.com
09155410849

اعضای هیات تحریریه

دکتر محمود چمساز

شیمی تجزیه استاد، دانشگاه فردوسی مشهد

mchamsazgmail.com

دکتر مصطفی خواجه

شیمی تجزیه استاد، دانشگاه زابل

mostafa.khajehgmail.com

دکتر علیرضا غیاثوند

شیمی تجزیه استاد، دانشگاه لرستان

a_ghiasvandyahoo.com

دکتر عزیزالله نژادعلی

شیمی تجزیه استاد، دانشگاه پیام نور مشهد

aziz_nezhadalipnu.ac.ir

دکتر داود نعمت الهی

شیمی تجزیه استاد، دانشگاه بوعلی سینا

dnematollahiyahoo.com

دکتر محمدرضا هرمزی نژاد

شیمی تجزیه دانشیار، دانشگاه صنعتی شریف

hormozisharif.edu