کاربرد نانو ذرات مغناطیسی اصلاح شده برای استخراج سرب از نمونه ‌های محیطی و محصولات آرایشی و بهداشتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

سرب یکی از فلزات سنگین سمی برای انسان‌ها و حیوانات می باشد. بر خلاف ترکیبات آلی، سرب زیست تخریب پذیر نبوده و از طریق پیوند با مواد آلی و غیر آلی انباشته می شود، به عنوان مثال با فرایندهای جذب، تشکیل کمپلکس یا ترکیب شیمیایی. در این تحقیق برای پیش تغلیظ سرب از روش میکرواستخراج با نانو ذرات مغناطیسی عامل دار شده توسط2-آمینوبنزوتیول در نمونه‌های حقیقی بهداشتی، ست تزریقی سرم و آب استفاده شد. ابتدا نانو ذرات آهن به همراه گروه عاملی سنتز شد که در شناسایی نوع ملکول از دستگاه اسپکتروسکوپی طیف سنجی IR و اندازه‌گیری سایز نانو ذرات از دستگاه TEM استفاده گردید. در مرحله بهینه‌سازی تمامی عوامل موثر مورد بررسی قرار گرفت و زمان جذب و واجذب مناسب 5 دقیقه،pH  بهینه برای مرحله جذب 8، نوع محلول شویش اسیدکلریدریک با غلظت 0.1 مولار، حجم اسید مصرفی در مرحله شویش 5 میلی‌لیتر و حجم شکست 400 میلی‌لیتر انتخاب شد. حد تشخیص روش پیشنهادی تحت شرایط بهینه 0.01 میکروگرم بر لیتر بدست آمد. در نهایت غلظت سرب به وسیله دستگاه اسپکتروسکوپی جذب اتمی با شعله تعیین شد. از روش استخراجی بهینه شده برای تعیین مقدار سرب در نمونه‌های حقیقی استفاده شد.

کلیدواژه‌ها