پژوهشهای نوین در شیمی تجزیه (JARAC) - اخبار و اعلانات