پژوهشهای نوین در شیمی تجزیه (JARAC) - اهداف و چشم انداز