پژوهشهای نوین در شیمی تجزیه (JARAC) - بانک ها و نمایه نامه ها