پژوهشهای نوین در شیمی تجزیه (JARAC) - راهنمای نویسندگان