جداسازی و پیش تغلیظ مقادیر ناچیز یون مس با استفاده از نانو ذرات مغناطیسی اکسید آهن، پوشش دار شده با مولکول نگاری پلیمری و اندازه گیری آن توسط اسپکترومتری جذب اتمی شعله‌ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

در این مقاله، جداسازی یون‌های مس از محلول‌های آبی توسط نانو ذرات پوشش داده شده با مولکول نگاری پلیمری انجام داده شد. نانو ذرات به روش سل- ژل تهیه و پوشش مولکول نگاری به روش پلیمریزاسیون رسوبی روی آنها قرار گرفت. پلیمر حاوی مس توسط پلیمریزاسیون رادیکال آزاد درون ظرف شیشه‌ ای محتوی سولفات مس، مورین، 4- وینیل پیریدین به عنوان مونومر، اتیلن گلیکول دی متا آکریلات به عنوان اتصال دهنده عرضی، 2 و2- آزوبیس ایزوبوتیرونیتریل به عنوان شروع‌ کننده تهیه شد. کمپلکس مس- مورین به عنوان مولکول الگو به کار رفت. اثرات مقدار pH، زمان جذب و واجذب و مقدار نسبت مولی لیگاند (مورین) به مس برای استخراج مس، بهینه‌ سازی شده و به ترتیب 5، 25 و 25 دقیقه و 2 بدست آمد. اثر یون‌های مزاحم روی بازیابی استخراج مس بررسی شد. بازیابی استخراج مس با شویش توسط اسید کلریدریک دو مولار بیشتر از 97 درصد بدست آمد. حد تشخیص روش برای مس 0.38 میکروگرم بر لیتر می‌ باشد و گسترة خطی دینامیکی در محدودة 5 تا 1000 میکروگرم بر لیتر بدست آمد. انحراف استاندارد نسبی (RSD%) کمتر از 5.3 درصد بود. ضریب تغلیظ محاسبه شده برابر 121 است. روش به ‌طور موفقیت‌ آمیز برای پیش تغلیظ و تعیین مس در چند نمونه آب بکار گرفته شد.

کلیدواژه‌ها