مطالعه‌ی ترمودینامیکی واکنش‌های تشکیل کمپلکس‌ بین کاتیون هیدروکسیل آمونیوم +(HONH3) و پلی‌اتر درشت حلقه‌ی دی‌سیکلوهگزیل 18-کرون-6‌ در مخلوط‌های دو جزئی حلّال‌های متانول/دی‌متیل ‌فرمامید، متانول/اتیل استات، استونیتریل/متانول و استونیتریل/1-بوتانول به روش هدایت ‌سنجی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

واکنش تشکیل کمپلکس بین لیگاند درشت ‌حلقه‌ ی دی‌ سیکلوهگزیل 18-کرون-6 با کاتیون هیدروکسیل‌ آمونیوم در سیستم‌ های حلّالی متانول/ دی‌ متیل ‌فرمامید، متانول/ اتیل ‌استات، استونیتریل/ متانول و استونیتریل/ 1-بوتانول با استفاده از روش تیتراسیون هدایت سنجی در دماهای مختلف، مورد مطالعه قرارگرفت. نتایج نشان می دهند که کمپلکس‌های تشکیل شده دارای استوکیومتری 1:1 [ML] می ‌باشند. مقادیر ثابت‌های پایداری کمپلکس‌+ (DCH18C6.NH3) که با استفاده از داده‌ های هدایت سنجی تعیین شدند نشان می‌ دهند که پایداری کمپلکس‌ مذکور تحت تاثیر ماهیت و ترکیب حلّال قرار می‌ گیرد. در تمام مخلوط‌ های دو ‌جزئی حلّال ها (به جز مخلوط حلّال‌ متانول/ استونیتریل که پردازش داده ها در این مخلوط حلّال امکان پذیر نبود) یک ارتباط غیرخطی برای تغییرات ثابت پایداری کمپلکس ‌های مذکور بر حسب ترکیب حلّال مشاهده شد. این نوع رفتار به برهم‌کنش‌ های حلّال- حلّال در مخلوط‌ دو‌تایی حلّال نسبت داده می‌ شود. مقادیر پارامترهای ترمودینامیکی ، برای واکنش‌های تشکیل کمپلکس‌، در مواردی که پردازش داده ‌ها امکان پذیر بود، از وابستگی دمایی ثابت‌ های پایداری بدست آمدند. نتایج بدست‌ آمده نشان ‌می دهند که ترمودینامیک واکنش تشکیل کمپلکس مذکور تحت تاثیر ماهیت و ترکیب مخلوط حلّال‌ ها قرار می‌ گیرد و عامل مساعد در پایداری کمپلکس تشکیل شده در بیشتر مخلوط حلّال ها آنتروپی و در سایر موارد آنتالپی می باشد.

کلیدواژه‌ها